menu

business نام مکان
سالن آمفی تئاتر دانشمند
table_chart ظرفیت ها
240 صندلی در اصلی

در مجموع 240 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه