menu

business نام مکان
سالن مولانا
table_chart ظرفیت ها
23 صندلی در چپ (L)
26 صندلی در راست (R)
65 صندلی در وسط (C)

در مجموع 114 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه